RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Lubartowie (21-100 Lubartów), ul. Nowodworska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004606, NIP 7140002190, REGON 43029852.

Przetwarzanie danych osobowych klientów i osób reprezentujących klientów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lubartowie(21-100) przy ul. Nowodworskiej 1.

2. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celach:
a. przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze  (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c. w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z realizowaniem umowy zawartej z klientem, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmom transportowym, kancelarii prawnej świadczącej obsługę prawną DAKO.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

8. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO.

9. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z realizowaniem umowy czy wystawienia faktury.

 

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 1 adres e-mail: rekrutacja@drukarnia-dako.pl.

2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust. 1 lit.b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp.j. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

5.Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą Państwo wyrazili wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

6. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

7. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

9. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@drukarnia-dako.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcą Państwo, aby Wasze CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Drukarnia DAKO Sp.j. z siedzibą w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 

Przetwarzanie danych osobowych kierowców i osób zdających lub odbierających towar z siedziby lub magazynów Drukarni DAKO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lubartowie (21-100), przy ul. Nowodworskiej 1.
Państwa dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od firmy, w której jesteście Państwo zatrudnieni, bądź z którą Państwo współpracujecie i na rzecz której wykonujecie Państwo usługi jako kierowca („firma”).

2. Zakres Państwa danych osobowych, które Drukarnia DAKO przetwarza obejmuje: dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy,), dane dotyczące pojazdu (takie jak numer rejestracyjny samochodu, cysterny lub naczepy), seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację, oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu).

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
a) potwierdzenie Państwa tożsamości jako kierowców, którzy zdają lub obierają towar.
b) organizacja pracy administracyjnej i operacyjnej związanej z transportem i logistyką do momentu realizacji tego celu.
c) ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku ze świadczonymi przez Państwa usługami – do końca okresu przedawnienia tych roszczeń i zakończenia prowadzonych w związku z nimi postępowań.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty z grupy kapitałowej Drukarnia DAKO, podmioty świadczące usługi transportowe, logistyczne, podmioty i osoby działające na zlecenie oraz w imieniu Drukarnia DAKO (m.in. finansowych, prawnych i doradczych), podmioty i osoby upoważnione przez Drukarnia DAKO w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania Państwa danych oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych na mocy przepisów prawa (np. sądy, organy podatkowe, policja).

5. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

6. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Państwa danych do Prezesa UODO.

7. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla możliwości wjazdu na teren Drukarnia DAKO oraz prawidłowej realizacji usługi.